SOC Engineer

Posted 2 ปี ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน :

ประเภทงาน : IT

ประเภทงานย่อย : IT Support

จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ : 1 อัตรา

เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท

ระดับตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่

สถานที่ปฏิบัติงาน : INETMS สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ : 155 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) อาคาร C ชั้น3 ห้องหมายเลข 301-304ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  วศบ./วทบ. สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ไฟฟ้า โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : 0-1 ปี ทางด้าน ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ

คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม :

 1. มีความรู้ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 2. มีความรู้ทางด้านระบบปฏิบัติการ, อุปกรณ์ Server, ระบบ Virtualization ระบบ Backup ระบบ Network
 3. มีความรู้ทางด้านระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ กฎหมาย หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.คอมฯ 2560
 4. มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ตรงต่อเวลา มีไหวพริบ

คำบรรยายลักษณะงาน :

 1. ดูแลระดับการให้บริการของลูกค้าให้เป็นไปตาม SLA และสัญญาบริการ
 2. เฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ ทางด้านระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
 3. ตรวจสอบความผิดปกติ ทางด้านระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
 4. ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า ในการให้บริการ หรือคำแนะนำต่าง ๆ
 5. ดำเนินการทำ Change Control Management (CCM)
 6. จัดทำข้อมูล Assessment ร่วมกับทีมงาน เพื่อให้บริการตามความต้องการของลูกค้า
 7. จัดทำข้อมูล Asset และรวบรวม Configuration ของอุปกรณ์
 8. จัดทำคู่มือ/เอกสาร Configuration ขั้นตอนวิธีการทำงาน (Work Instructions)
 9. จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น รายงาน Monthly, Quarterly, Yearly หรืออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 10. ปฏิบัติงานตามนโยบาย และมาตรฐานขององค์กร อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Apply Now

Upload your CV

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.