Full Stack Developer

Posted 2 ปี ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน :

ประเภทงาน : IT

ประเภทงานย่อย : IT Support

จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ : หลายอัตรา

เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท

ระดับตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตึกไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 12

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  วศบ./วทบ. สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : 1-3 ปี

คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม :

 1. มีความรู้ความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรม Python, Java Script, Node.js, React.js, React Native หรือภาษาอื่นๆ
 2. มีประสบการณ์การทำ LINE Message API(Node.js) และ Website โดยใช้ React + Node.js.
 3. มีความรู้ด้านฐานข้อมูล MySQL, MongoDB หรือรูปแบบฐานข้อมูลอื่นๆ
 4. มีความรู้ด้าน System เบื้องต้นสามารถ setup environment ในการพัฒนาได้
 5. มีทักษะในด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเองสูง
 6. มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ตรงต่อเวลา

คำบรรยายลักษณะงาน :

 1. ศึกษาและพัฒนา IoT Application, Chatbot(LINE), Mobile App, Website ตามที่ได้นับมอบหมาย
 2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ โครงการที่พัฒนา และ ปรับปรุงให้มีความเสถียรภาพและมันคงปลอดภัย
 3. รายงานความคืบหน้าโครงการรายวัน (Stand-up meeting)
 4. ติดตามผลและแก้ไขปัญหา โครงการที่รับผิดชอบ
 5. จัดทำเอกสาร สำหรับแบ่งบันความรู้ที่ได้ศึกษาระหว่างทำงาน ให้กับทีม
 6. สอบ Certificate ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
 7. จัดทำคู่มือ/เอกสาร สำหรับระบบที่พัฒนา
 8. จัดอบรมภายในทีม หลังจากบริษัทส่งไปอบรมภายนอก
 9. ปฏิบัติงานตามนโยบาย และมาตรฐานขององค์กร
 10. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Apply Now

Upload your CV

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.