บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ส่งมอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท แก่โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่ สมทบทุนโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

โดยมี ผอ.ดวงใจ  ญาณโรจน์ พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่ ร่วมรับมอบ ในการส่งมอบเงินดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่