บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (INETMS) ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001:2013 สำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems: ISMS) ซึ่งประกอบด้วยระบบบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management), ระบบบริหารการปฏิบัติการ (Operation System Management), ระบบบริหารจัดการทรัพยากรในคลาวด์ (Cloud Management), ระบบตรวจสอบและแจ้งผลการทํางาน (Monitoring Management), ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management), ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Robotic Process Automation), ระบบบริหารจัดการสำรองข้อมูล (Backup Management) และระบบบริการดูแลและจัดการความปลอดภัย (Managed Security)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ INETMS เป็นองค์กรที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล