INETMS ได้รับรางวัล “โล่เกียรติคุณ” ในโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระยะที่ 1

บริษัทไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ INETMS ได้รับรางวัล “โล่เกียรติคุณ” ในด้านสนับสนุนการศึกษาดูงาน
ในโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1
ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ INET MS
ให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่น, บริหารจัดการด้านไอที, Cloud Service, DR Services ด้วยประสบการณ์ และการทำงานอย่าง มืออาชีพ
เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ

30 November 2022

Viewed 577 time

Engine by shopup.com