Managed Service

INETMS พร้อมให้บริการด้านไอทีที่ครบวงจร ซึ่งบริหารงาน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ช่วยบริหารจัดการงานพื้นฐานด้าน IT ของคุณให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด บริการของเราจะทำให้พนักงาน IT ของคุณ สามารถมุ่งไปพัฒนาแอปพลิเคชั่น หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นกว่าใคร

“ INETMS ปฏิบัติงานตามกรอบของ ITIL

และใช้ซอฟแวร์อัตโนมัติช่วยทำงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของคุณ

บริการของเรา

Service Desk

บริการ Monitor ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ความจุ การใช้ประโยชน์และบริการต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย ตลอด 24×7 พร้อมการจัดทำ รายงานออนไลน์และรายงานประจำเดือนให้กับลูกค้า

Project Management

บริการ Project Management ที่จะช่วยวางแผนบริหารจัดการโครงการเพื่อให้ระบบของคุณเป็นไปตามความต้องการใช้งาน ระยะเวลา และงบประมาณ

Infrastructure Management

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Infrastructure ของเรา พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง และ monitor เพื่อให้คุณใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด

System Management

ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบปฏิบัติการ จะช่วยบริหาร จัดการแพท Monitoring แจ้งเตือนและแก้ปัญหาการใช้งานระบบของคุณ พร้อมคำแนะนำและรายงานประจำเดือน ไม่ว่าจะเป็น windows Linux หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆ

Database Management

ผู้เชี่ยวชาญการดูแลระบบฐานข้อมูลที่มีประสบการณ์ โดยตรง พร้อมให้คำปรึกษาตลอดเวลา พร้อม database performance report ที่จะช่วยให้คุณสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (Tuning) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

Managed Security Service Provider (MSSP)

บริการศูนย์เฝ้าระวังรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operation Center) ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการคำปรึกษาและบริการด้าน Security ที่ครอบคลุมกฎหมาย ... คอมพิวเตอร์ 2560... การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ 2562 และพ... คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

ทำไมต้องเลือกใช้เรา

พร้อมดูแลด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมดูแลตลอด 24×7

พร้อมดูแลให้ระบบของคุณให้มีความปลอดภัยสูงสุด

พร้อมดูแลระบบของคุณใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รายงานประจำเดือนพร้อมคำแนะนำ

ติดต่อเรา