INETMS VA

บริการ VA เป็นบริการสแกน และตรวจสอบด้านความปลอดภัยของระบบไอที เพื่อค้นหาจุดอ่อนที่มีความเสี่ยง พร้อมประเมินระดับความปลอดภัยและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่พบ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ

คำแนะนำโดยทีมงานคุณภาพ

  • ตรวจสอบระบบจากภายใน หรือภายนอก (Internal or External VA Scan)
  • รองรับทุกระบบปฏิบัติการ (Operation System) และทุก Application
  • ตรวจสอบระดับ System and Infrastructure Web Application ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานระดับสากล
  • วิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่องมือสแกน
  • รายงานสรุป ช่องโหว่ที่ค้นพบ และให้คำแนะนำในการแก้ไขช่องโหว่
  • รายงานสรุป ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ System / Infrastructure /Application / Executive Summary / Technical summary

ค้นหาจุดอ่อนที่มีเพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจ

  • ลดภัยคุกคามจากภายนอก และจากพนักงานภายในองค์กร
  • ลดความเสี่ยงที่จะถูกแฮกเกอร์โจมตีผ่านทาง System / Application
  • อิสระในการเลือกใช้งาน เลือกความถี่ เลือกจำนวนครั้ง ตามความเหมาะสม
  • สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากล (ISO27001)