ภายใน Webinar นี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งข้อมูลความลับทางธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมอ้างอิงถึงกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น GDPR และ PDPA (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) รวมไปถึงผลกระทบต่อธุรกิจเมื่อเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหลหรือถูกขโมย นอกจากนี้ยังมีการแนะนำวิธีการวางมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Cloud, Network และ Endpoint ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต้องปรับตัวให้พนักงานสามารถทำงานจากภายนอกสถานที่หรือ Work from Home ได้

 

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย
– การกระจายตัวของข้อมูลในยุคดิจิทัล
– ปัจจัยและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเหตุ Data Breach และความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (GDPR/PDPA)
– แนวทางการจำแนกข้อมูลและการกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
– แนะนำโซลูชัน Data Protection จาก McAfee สำหรับการปกป้องข้อมูลสำคัญที่กระจายตัวอยู่ในทุกๆ ที่
– ตัวอย่างและสาธิตการทำงานของ McAfee Data Protection

 

Speaker:
– คุณปาณชัย เพิ่มพูนพัฒนสุข, Solution Consultant, บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย)
– คุณพงษ์ทศพร จุลโลบล, ผู้อำนวยการ ฝ่าย Security, บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
โทร: 0-2257-7100
อีเมล์: sales@inetms.co.th
เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่: https://www.inetms.co.th/