บริษัท ไอเน็ต แมเนจ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อแนะนำการใช้งาน Robotic Process Automation ให้กับคณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564
เพื่อแนะนำคณาจารย์ ด้าน Robotic Process Automation-UiPath ตั้งแต่ระดับขั้นต้น (Basic) และขั้นสูง (Advance) พร้อมลงมือปฏิบัติ โดยการอมรมครั้งนี้เป็นรูปแบบการสอนออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ นำเนื้อหาของ RPA และ UIPATH เข้ามาเป็นรายวิชาหนึ่งของหลักสูตรด้าน IT ของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบ Automation System และ Platform พร้อมจัดตั้ง UiPath Academy เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ได้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างระบบ RPA ตอบรับการทำงานในภาคธุรกิจต่อไป
________________
สำหรับท่านใดสนใจ UiPath และคอร์สเทรนนิ่งให้กับบริษัทและทีมงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 02257-7100
อีเมล : sales@inetms.co.th
________________
Join our Community!
UiPath RPA User Thailand: https://bit.ly/3f9ma0R
INETMS l สอนพื้นฐาน RPA ด้วย UiPath : https://bit.ly/3dhtdCr
INETMS l สอนขั้นสูง RPA ด้วย UiPath : https://bit.ly/3vUVk2E
.