ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาหรือที่สำเร็จการศึกษาแล้วของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานทางด้าน IT (Computer Security, Database Administrator, Robotic Process Automation) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด สำนักงานสาขา จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ทางด้าน IT ให้นักศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้สามารถทำงานได้จริง
  2. สร้างงานในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค ทำงานที่บ้านเกิด อากาศดี ส่งเสริมสถาบันครอบครัว

หลักสูตรที่อบรม

1. หลักสูตร Computer Security

2. หลักสูตร Database Administrator

3. หลักสูตร Robotic Process Automation

คุณสมบัติ

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2564 หรือที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระยะเวลาโครงการ “พี่สอน เพื่อน้องได้งาน”

เปิดรับสมัคร ลงทะเบียนออนไลน์ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้าร่วมโครงการ 15 มีนาคม 2564
อบรมทางวิชาการ (ทุกหลักสูตร) 7-8 เมษายน 2564
ทดสอบวัดความรู้ 9 เมษายน 2564
นัดสัมภาษณ์ 19-23 เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 30 เมษายน 2564

รายละเอียดหลักสูตรที่อบรม จำนวน 3 หลักสูตร

1 หลักสูตร Computer Security

2 หลักสูตร Robotic Process Automations

3 หลักสูตร Database Administrator

อัตรารับสมัครเข้าโครงการ และอัตราการจ้างงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 06 2605 5808 / 06 5962 9651

Email : hr@inetms.co.th

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/3cgF30C หรือแสกน QR code