นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด โดยมี คุณพงษ์ทศพร จุลโลบล ผู้อำนวยการ ฝ่าย Security ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ, แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ, การเก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยภายใต้หลักพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) รวมถึงขั้นตอนการทำงานของศูนย์รักษาความปลอดภัย Security Operation Center (SOC) ภายใต้มาตรฐาน ISO27001 เมื่อมีภัยคุกคามเกิดขึ้นพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา ซึ่งเป็นบริการตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมให้คำแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

#INETMS #SPU
#ManagedServices #SOC #PDPA
#ISO27001 #ISO20000 #Cybersecurity