29 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไอเน็ต แมเนจ เซอร์วิสเซส จำกัด โดยคุณพงษ์ทศพร จุลโลบล ผู้อำนวยการ ฝ่าย Security ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง Cybersecurity เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมแนะนำแนวทางการป้องกัน ให้กับข้าราชการ และพนักงานราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำหรับผู้สนใจ ดาวน์โหลดสไลด์ย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/2XYmtS6